18+ | Ansvarligt Spil | Stopspillet.dk | Udeluk dig via Rofus.nu
00:00:00

SAMLET JACKPOTS LIGE NU

KR. 940631

Regler & vilkår for SpilDanskNu.dk

Særlige vilkår for spilkonto

Regler & vilkår

Følgende regler og vilkår er gældende for brugen af SpilDanskNu.dk. Reglementet er sidst opdateret oktober 2022.

Forord

De nedenfor anførte almindelige vilkår omfatter alle spillere, der opretter en spilkonto på SpilDanskNu.dk og som ønsker at deltage i spil på SpilDanskNu.dk. De beskrevne regler og vilkår udgør og regulerer således aftaleforholdet mellem dig som spiller og SpilDanskNu.dk.

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at SpilDanskNu.dk forbeholder sig retten til, efter eget valg og til enhver tid og uden forudgående varsel at foretage ændringer i nedenstående regler og vilkår.

I tilfælde af at der foretages ændringer, der er bebyrdende for spilleren, vil disse blive behørigt varslet over for spilleren. Dette vil ske enten via e-mail eller ved information herom første gang spilleren tilgår SpilDanskNu.dk efter ændringernes iværksættelse og ændringerne vil træde i kraft med minimum én måneds varsel. Såfremt spilleren ikke vil acceptere de omtalte ændringer, må spilleren ophøre med at anvende SpilDanskNu.dk. Ovenfor i regler & vilkår er datoen for den seneste opdatering oplyst.

SpilDanskNu.dk er ejet af Winteq ApS, Teknikerbyen 5, 2830 Virum, Danmark, CVR nummer 36 18 54 22. Kundeservice på kundeservice@spildansknu.dk.

Regelgrundlag

Regler og vilkår hos SpilDanskNu.dk reguleres af den danske spillelovgivning, og såvel SpilDanskNu.dk som spilleren er underlagt disse betingelser. SpilDanskNu.dk opererer i Danmark og Grønland med licens (21-67980) udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 10. Oktober 2022.

Spillemyndigheden er den ansvarlige myndighed for udstedelse af licenser til spil i Danmark og for kontrol med disse og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. SpilDanskNu.dk har licens til at udbyde spil i Danmark og Grønland og er underlagt en løbende kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

Ordforklaringer

 • Winteq ApS: Det selskab som ejer og driver SpilDanskNu.dk.
 • Spiller: Pågældende personen som registrerer sig og indbetaler på en spilkonto hos SpilDanskNu.dk.
 • Spilkonto: Spillerens personlige og individuelle brugerprofil og konto hos SpilDanskNu.dk.
 • Kampagne: Særlige tilbud på SpilDanskNu.dk, hvor man kan deltage i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagnerne vil typisk være begrænset til en bestemt tidsperiode eller segment, eksempelvis førstegangsspillere.
 • Bonus: Er et særligt tillæg til spillerens eget indskud og denne vil typisk have form af ekstra spil eller et beløb til brug på SpilDanskNu.dk.
 • Bonuskonto: Den konto, hvor spilleren kan se saldo over opnåede bonusser. Det skal understreges, at bonuskontoen ikke kan udbetales til bankkonto, men således udelukkende anvendes på SpilDanskNu.dk.
 • Kundeservice: Kundeservice@Spildansknu.dk.

Registrering og adgangskrav

Registrering som spiller hos SpilDanskNu.dk kan udelukkende foretages af en person som:

 • er fyldt 18 år
 • ikke er erklæret personligt konkurs
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål, jf. reglerne i Værgemålsloven
 • har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer eller anden lignende oplysning verificeret af en offentlig myndighed, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer
 • alene handler på egne vegne

Spilleren er forpligtet til øjeblikkeligt at informere SpilDanskNu.dk, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

SpilDanskNu.dk tillader ikke ansatte i Winteq ApS eller relaterede selskaber at spille på SpilDanskNu.dk.

Registrering som spiller hos SpilDanskNu.dk sker ved oprettelse af et brugernavn og en adgangskode samt oplysninger om navn, adresse og CPR-nummer eller tilsvarende oplysninger, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer.

Anvendelse af en postboks-adresse er ikke gyldigt. Log-in på spilkontoen på SpilDanskNu.dk sker ved anvendelse af NemID. Ved log-in på spilkonto fra tablets og smartphones, hvor det endnu ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.

Det er spillerens eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte og fyldestgørende.

Såfremt der opstår ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på SpilDanskNu.dk, herunder ændringer af spillerens adresse m.v., er spilleren forpligtet til at opdatere sine oplysninger via SpilDanskNu.dk eller ved at kontakte vores kundeservice.

SpilDanskNu.dk validerer spillerens CPR-numre i CPR-registret. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de af spilleren afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan spilkontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret.

At en spilkonto er midlertidig, betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til spilkontoen på 10.000 kr., ligesom der ikke kan udbetales penge fra spilkontoen, før validering af spillerens oplysninger er foretaget.

Validering af spillers identitet skal i henhold til lovgivningen foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket.

Ved lukning af en spilkonto, kan spilleren udelukkende få den resterende del af overførte beløb tilbage, efter at en kopi af ID samt betalingskort er fremsendt. Dette kræves af hensyn til forebyggelse af eventuel svig af spillerens betalingskort, og skal derfor opfattes som en ekstra sikkerhed for spilleren.

Eventuelle gevinster som spilleren har opnået kan ikke udbetales, og tilfalder således SpilDanskNu.dk.

SpilDanskNu.dk forbeholder sig ret til at berigtige de af spillerens angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende loginoplysninger samt spilkontooplysninger på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til dem. Det er vigtigt at disse personlige informationer holdes hemmelige for kundens egen skyld, for at undgå misbrug.

Spilleren er forpligtet til omgående at underrette SpilDanskNu.dk, hvis spilleren opdager eller får mistanke om at andre misbruger spillerens spilkonto eller identitet. Under og saldo øverst i højre hjørne kan brugeren se seneste login, og kenkendes dette ikke, samt at brugeren har mistanke om misbrug af spilkonto, skal kundeservice straks kontaktes.

Såfremt det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn forbeholder SpilDanskNu.dk sig retten til spærre spillerens spilkonto på Spildansknu.dk med øjeblikkelig virkning.

Ophavsrettigheder

Samtlige ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra SpilDanskNu.dk tilhører Winteq ApS eller vores respektive licensgivere. Anvendelse af dette materiale er kun tilladt i det omfang, som vi eller vores licensgivere eksplicit har givet tilladelse til, eller i det omfang, lovgivningen måtte tillade det.

Spilleren anerkender ligeledes, at det materiale og indhold, der findes på SpilDanskNu.dk, kun er til spillerens personlige, ikke-kommercielle brug, og at spilleren kun må downloade sådant materiale og indhold til én harddisk til det angivne formål.

Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, kommercielt udnytte, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v.

Brug af varemærket SpilDanskNu.dk, samt andre tilsvarende mærker og SpilDanskNu.dk - logoer tillades ikke til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Winteq ApS.

Dansk spillelovgivning

SpilDanskNu.dk må kun benyttes på lovlig vis, herunder til lovlige formål. Det er en forudsætning, at spilleren indvilger i at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt reglerne vedrørende spil på SpilDanskNu.dk. Det er ulovligt at spille casinospil om penge hvis du er under 18 år.

Ansvarsbegrænsning

Spilleren er indforstået med at al aktivitet på SpilDanskNu.dk sker på eget ansvar. SpilDanskNu.dk kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab i forbindelse med spil på SpilDanskNu.dk, hverken direkte eller indirekte. Dette omfatter også, men er ikke begrænset til, afledte skader så som driftstab, økonomiske tab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab eller driftstab (heller ikke selv om vi er blevet underrettet af spilleren om muligheden for sådanne tab eller skader).

Ovenstående begrænsninger af ansvar i regler & vilkår udelukker eller begrænser i øvrigt ikke SpilDanskNu.dk 's ansvar i tilfælde af dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra SpilDanskNu.dk 's side eller fra vores ansatte, agenter eller samarbejdspartnere.

Skadesløsholdelse

Spilleren accepterer, at holde SpilDanskNu.dk samt Winteq ApS, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af en hvilken som helst form for misligholdelse af disse betingelser fra spillerens side eller andre erstatningskrav, som skyldes spillerens brug af SpilDanskNu.dk, eller som skyldes, at en anden person har fået adgang til SpilDanskNu.dk ved at bruge spillers brugeridentifikation, idet betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af spilkontoen, dog finder anvendelse. Som udgangspunkt dækker SpilDanskNu.dk således tab som følge af en sådan brug. Dette er dog begrænset i følgende tilfælde og på følgende måde:

 • Hvis spilleren har handlet svigagtigt eller forsætligt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens § 59, hæfter spilleren for det fulde tab.
 • Hvis spilleren har oplyst kodeordet til tredjemand, og hvis spilleren derved indså eller burde indse, at dette ville medføre risiko for uberettiget brug, hæfter spilleren ligeledes for det fulde tab.
 • Hvis kodeordet er blevet brugt i forbindelse med den uberettiget brug, hæfter spilleren med op til kr. 1.000 af tabet.
 • Hvis spilleren ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at spillerens kodeord er kommet til tredjemands kendskab, hvis spilleren har overdraget vedkommendes kodeord til tredjemand, eller hvis spilleren på grov uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter spilleren.

Ved mistanke om andre personers adgang til spillerens spilkonto er spilleren forpligtet til at ændre adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til kundeservice@Spildansknu.dk.

Maksimal udbetaling pr. dag

Det maksimale samlede beløb spilleren kan kræve udbetalt per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59, fra SpilDanskNu.dk er 50.000,00 kr.

SpilDanskNu.dk ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger over denne grænse indenfor hver 24-timers periode, hvilket spilleren er indforstået med. SpilDanskNu.dk kan dog efter eget skøn vælge at udbetale større beløb til en spiller per kulance.

Spilleren skal være opmærksom på, at SpilDanskNu.dk kan iværksætte yderligere kontrol vedrørende udbetalinger fra 5.000,00 kr. til 50.000,00 kr. og dette kan i så fald medføre ekstra bankdage for disse udbetalinger.

SpilDanskNu.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer i tilfælde af mindre udbetalinger efter eget skøn. Alle gevinster vil dog i dette tidsrum være til rådighed på spillerens spil konto.

Maksimal indbetaling per dag

En spiller har mulighed for at indsætte en absolut grænse på vedkommendes samlede indbetalinger per dag gennem ’Min Konto’ sektionen. Såfremt denne grænse overskrides vil det resultere i en midlertidig suspension af indbetalingsfunktionen for spillerens konto indtil den efterfølgende dag. I tilfælde af, at SpilDanskNu.dk modtager en anmodning om ændring af indbetalingsgrænsen til kontoen, vil denne ændring træde i kraft efter 24 timer.

SpilDanskNu.dk er ikke ansvarlig for løbende, at overvåge spillerens indbetalingsgrænser, disse grænser sættes af spilleren selv og træder derefter i kraft. Kundeservice vil dog overvåge spillerens samlede indskud og sørge for at denne grænse ikke overskrides. En anmodning om ophævelse eller en højere indbetalingsgrænse kan foretages gennem ’Min Konto’ på SpilDanskNu.dk. Spilleren skal være indforstået med, at SpilDanskNu.dk ikke er ansvarlig for refundering eller tilbagebetaling af eventuelle samlede indskud foretaget af spilleren i modstrid med dennes ønskede indbetalingsgrænse, hvis dette er opnået ved at omgå systemet.

Registrering og opbevaring af personfølsomme oplysninger

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på at de oplysninger, spilleren afgiver til SpilDanskNu.dk, er nødvendige for oprettelsen af spillerens spilkonto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for overførsel af gevinster.

I henhold til dansk lovgivning er SpilDanskNu.dk forpligtet til at behandle de oplysninger, som spilleren afgiver eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte produkter. Disse oplysninger vil således kun være tilgængelige for et meget begrænset og relevant antal medarbejdere hos SpilDanskNu.dk og Winteq ApS.

Følsomme personoplysninger vil med nedenstående undtagelser udelukkende blive behandlet af SpilDanskNu.dk i relation til kundeforholdet mellem spilleren og SpilDanskNu.dk. Anvendelse af oplysningerne til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spilleren.
I henhold til lovgivningen opbevarer SpilDanskNu.dk spillerens data i 5 år efter ophør af spillerens spilkonto.

De oplysninger, SpilDansknu.dk har registreret vedrørende spilleren, vil altid være tilgængelige for spilleren. Henvendelse herom skal ske til kundeservice@spildansknu.dk.

Særlige vilkår for spilkonto

Spilkonto

Forudsat at spilleren har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, tildeler SpilDanskNu.dk adgang til en spilkonto for spilleren.

Det skal understreges, at spilkontoen er personlig. Spilleren deltager i spillene som privatperson og udelukkende med underholdningsmæssigt formål. Det er kun tilladt, at spille på egne vegne og ikke på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør en misligholdelse af Regler & vilkår og aftalegrundlaget.

Uafsluttede spil

Såfremt en spillers spil bliver afbrudt midt i spillet og spilleren spiller for rigtige penge, vil spilinformationerne og alle placerede indsatser blive gemt, indtil spilleren åbner spillet igen. Spilleren kan efterfølgende fortsætte spillet derfra hvor spilleren blev afbrudt. Uafsluttede spil vil jævnfør det specifikke spils regler om uafsluttede spil forblive uafsluttede under Uafsluttede spil i "Min Konto" sektionen. Når perioden for hvor lang tid et spil kan stå som uafsluttet er udløbet, afsluttes spillet jævnfør spillets regler (dog maksimalt 90 dage). Hvis der er opstået en fejl i spillet annulleres og tilbageføres alle indsatser og spil.

Ind- og udbetaling

Indbetaling skal ske ved overførelse penge fra spillerens kreditkort eller anden elektronisk pengeoverførsel til dennes spilkonto, før det er muligt at købe spil via SpilDanskNu.dk. Penge der er overført fra spillerens bankkonto til spilkontoen kan føres tilbage til spillerens bankkonto ved lukning af spilkontoen eller ved henvendelse til kundeservicen hos SpilDanskNu.dk. Der optjenes ikke renter på en spillers spilkonto.

SpilDanskNu.dk yder ikke kredit til brug for spil på SpilDanskNu.dk og kontante betalinger accepteres ikke.

Det er spillerens ansvar, at kontrollere at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt.

Historikken over udbetalinger og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter at seneste posteringer har fundet sted. Spilleren skal således ved eventuelle uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Spildansknu.dk.

En undladelse af dette medfører, at spilleren fortaber retten til at gøre eventuelle krav gældende over for SpilDansknu.dk.

Transaktioner mellem spillerens bankkonto og spilkontoen, eksempelvis ved brug af betalingskort eller via bankoverførsel kan af SpilDanskNu.dk pålægges et transaktionsgebyr. De til enhver tid gældende gebyrer vil fremgå på SpilDanskNu.dk.

Hvis en gevinstoverførsel til spillerens spilkonto eller bankkonto skyldes en fejl, eksempelvis fordi grundlaget for gevinstudbetalingen er fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spillereglerne m.v. fra spillerens side, er SpilDanskNu.dk legitimeret til at tilbageføre det fejlagtige udbetalte beløb fra spilkontoen.

I tilfælde af, at en tilbagetrækning af penge fra bankens side medfører omkostninger for SpilDanskNu.dk, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder SpilDanskNu.dk sig retten til at tilbageføre et tilsvarende beløb fra spillerens spilkonto.

For så vidt, at der i nævnte tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er SpilDanskNu.dk berettiget til at modregne det manglende beløb ved førstkommende lejlighed. Dette kan enten ske ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.

Der gælder et minimumsbeløb på 100kr. på indbetaling, og 200kr. på udbetalinger.

Spærring

SpilDanskNu.dk kan til enhver tid og uden varsel se sig nødsaget til at spærre spillerens spilkonto. Igangværende spil afbrydes dog ikke, men gemmes i stedet for.

Baggrunden for en spærring af spillerens konto kan eksempelvis være, at pågældende spiller har afgivet urigtige oplysninger, spilleren har misbrugt sin spilkonto eller såfremt spilleren på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende Regler & vilkår over for SpilDanskNu.dk.

SpilDanskNu.dk har endvidere ret til, at spærre spillerens spilkonto, såfremt spillerens spillemønster efter SpilDanskNu.dk’s vurdering har karakter af spilafhængighed. I videst mulig omfang vil spilleren på forhånd blive orienteret om en forestående spærring.

SpilDanskNu.dk kan endvidere uden forudgående orientering foretage en spærring af spillerens spilkonto, i tilfælde af at SpilDanskNu.dk måtte finde dette påkrævet af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager.

En spærring af en spillers spilkonto vil ophøre, når årsagen til spærringen ikke længere er til stede.
Det skal understreges, at SpilDanskNu.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab, som er forårsaget af en spærring.

Spilafhængighed

Spilleren er via disse regler & vilkår blevet oplyst om mulighederne for at kontrollere og begrænse sit spilforbrug for eksempel i forbindelse med spilafhængighed eller mistanke herom.
ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede spillere. https://rofusweb.spillemyndigheden.dk/

Cool Down er spillerens mulighed for at udelukke sig selv fra at spille i en periode. Du kan til enhver kontakte Kundeservice og angive en ”køl af periode”.

Under "Min Konto" sektionen findes en "Beløbsgrænse” side. Her kan spilleren angive det maksimumsbeløb, der maksimalt kan indsættes på spilkonto indenfor en given periode.
Spildansknu.dk anbefaler at spilleren sætter grænseværdier for på denne måde at kontrollere og begrænse sit spilforbrug.

Opklarende spørgsmål spilleren kan stille sig selv ved mistanke om spilafhængighed er tilgængelige på SpilDanskNu.dk under punktet Ansvarlighed.

Standardvilkår for kampagner

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på SpilDanskNu.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus.
Såfremt der måtte opstå konflikt mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber.

For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må pågældende spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en spilkonto på SpilDanskNu.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

Identiteten af enhver spiller, som deltager i en kampagne, bestemmes ud fra alle eller ethvert af følgende kriterier: navn, adresse, CPR-nr., e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. SpilDanskNu.dk forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger som en forudsætning for deltagelse i kampagner.

Såfremt intet andet er oplyst i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

I tilfælde af at en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne forbeholder SpilDanskNu.dk sig retten til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillers spilkonto eller bonus-konto.

Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at spiller har foretaget det angivne minimumsindskud.

En spiller som vinder en præmie i en kampagne, skal acceptere den relevante præmie og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre SpilDanskNu.dk undtagelses måtte vælge at tilbyde en sådan pengepræmie. SpilDanskNu.dk forbeholder sig retten til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Vinder en spiller en præmie, som ikke er et pengebeløb, gør SpilDanskNu.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger. I tilfælde af at SpilDanskNu.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 21 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder SpilDanskNu.dk sig retten til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

Det maksimale beløb en spiller kan vinde på en Bonus Spins kampagne er 10.000,00 kr. Såfremt en spiller vinde mere end 10.000,00 kr., vil differencen blive udregnet og frataget fra spillerens spilkonto.
Det skal understreges, at SpilDanskNu.dk ikke påtager sig noget ansvar i forhold til eventuel betaling af skat i forhold til en vunden præmie. Dette er spillerens eget ansvar.

Spildansknu.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for SpilDanskNu.dk’s kontrol.

Spildansknu.dk forbeholder sig retten til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

Kampagne tilbud om Overførselsbonus og Bonus Spins

Såfremt spilleren har fået tilbudt Bonus Spins, skal spilleren blot logge ind og åbne det pågældende spil, herefter vil Bonus Spins starte automatisk.

I tilfælde af, at spilleren har modtaget en bonuskode, skal spilleren logge ind og bruge bonuskoden i feltet under ”Min Konto” for at modtage sine Bonus Spins eller Overførselsbonus. De Bonus Spins starter herefter automatisk, når spilleren logger ind på sin spilkonto og åbner det pågældende spil.

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på at spilleren skal bruge sine Bonus Spins indenfor den udløbsdato, der modtages sammen med tilbuddet. Det maksimale beløb der kan vindes på Bonus Spins er 10.000,00 kr. Hvis intet andet er angivet så er der INGEN gennemspilskrav for gevinster vundet på Bonus Spins.

Overførselsbonus

Spillerens overførselsbonus er underlagt et 10 gange gennemspilskrav ((overførsel + overførselsbonus) x 10), før den kan hæves. For at modtage en overførselsbonus skal den angivne bonuskode i nyhedsbrevet eller mailen benyttes ved en overførsel inden udløbsdatoen som anført sammen med tilbuddet.

Tilbud om overførselsbonus og/eller Bonus Spins er kun gældende for modtageren af det pågældende nyhedsbrev/mail, hvori tilbuddet er beskrevet.

Bonus

Generelle vilkår for bonus i relation til alle spil

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via spilkontoen. SpilDanskNu.dk forbeholder sig retten til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde kan alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

Alle bonustilbud er således personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

Til alle bonusser vil der være tilknyttet et gennemspilskrav. De relevante gennemspilskrav, som er tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som spilleren skal acceptere forlods. Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.

SpilDanskNu.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

I tilfælde af at spilleren ifølge SpilDanskNu.dk har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil SpilDanskNu.dk trække tilbuddet tilbage, samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens spilkonto/ bonuskonto. Hvis der ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er SpilDanskNu.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen. Endvidere forbeholder SpilDanskNu.dk sig retten til at udelukke den pågældende spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:
- Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, eksempelvis samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
- Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
- Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud
Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.
Ved aktivering af en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra spilkontoen.

Information vedrørende gennemspilskrav

Bidragelse til gennemspilskrav i forbindelse med Bonus Spins eller overførselsbonus kan være forskelligt fra spiltype til spiltype. Men er pt. ens for alle spiltyper.

 • Spilleautomater: 100%

Jackpots

Til en del af spillene er der tilknyttet jackpot puljer. Disse puljer er oftest af typen 'progressive'. Progressive betyder at puljen stiger i takt med der bliver spillet på de tilhørende automater. Når en jackpot udløses vil vinderen få sin gevinst med det samme. Endvidere vil der ved udløsning af jackpot ske en genopsætning af ny jackpotpulje med et startbeløb, som spillesystemet financerer. Dermed vil der altid være penge i en jackpotpulje. I tilfælde af udløsning af jackpot fra 2 eller flere brugere stort set samtidigt, vil den af spilsystemet først registrerede bruger få det store beløb, og øvrige vindere af jackpotten få det beløb som er startbeløb for jackpotten.

Startbeløb og øvrig opsætning af de enkelte jackpots kan findes inde i de respektive spils. Herunder også hvor stor del af indsatsen der lægges over i progressive puljer.

Sandsynligheden for at vinde en jackpot øges linært med den givne indsats på automaten. Der kan være en obligatorisk minimumsindsats for at udløse muligheden for at vinde jackpotten. Jackpots udløses tilfældigt udfra en af myndighederne godkendt tilfældighedsgenerator.

Spilsystemet kan midlertidigt afbryde jackpotfunktionen på en automat, hvis vedligeholdelse af spilsystemet kræver det. Endvidere kan jackpotpuljer tages ned, og overflyttes til andre jackpotpuljer. Spilsystemet vil aldrig forringe den samlede jackpot pulje, uden at det er en bruger der har vundet gevinsten. Alle ændringer af puljer vil bliver annonceret på de berørte automater ved næste opstart af automaten.

Beløbsgrænser og forventet forbrug

Der gælder for spil på SpilDanskNu.dk følgende generelle beløbsgrænser: Der kan på ”Min Konto” sættes Maks. overførsel fra bankkonto til spilkonto per dag. Vi anbefaler, at spilleren sætter denne grænse ved registreringen, for således at kontrollere sit forbrug. Ovenstående beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af SpilDanskNu.dk

Her ud over har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spilkonto.

Samtlige overførselsgrænser kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

På trods af ovenstående kan SpilDanskNu.dk til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt SpilDanskNu.dk vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af ansvarlighedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller forretningsmæssige årsager.

Før der spilles spil fra SpilDanskNu.dk, skal spilleren i henhold til spillelovgivningen angive sit forventede spilleomfang.

Spil fra udlandet

Spil på SpilDanskNu.dk under ophold i udlandet er forbudt i henhold til Dansk lovgivning og SpilDanskNu.dk har intet ansvar i denne henseende.

Spil for sjov

Alle spil for sjov benytter samme udbetalingsprocent (RTP), som ved 'Spil for penge'. Og man får et beløb 'spil for sjov' penge at spille for.

Ophør af spilkonto

Spilleren kan på SpilDanskNu.dk til enhver tid opsige nærværende vilkår for spil, hvilket resulterer i, at spilkontoen lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra SpilDanskNu.dk, skal dette ske ved at rette henvendelse til Kundeservice.

SpilDanskNu.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for spil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene og hvis spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er udelukkende SpilDanskNu.dk, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår. SpilDanskNu.dk kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel.

Hvis SpilDanskNu.dk har suspenderet en Spilkonto afhænger en eventuel tilbagebetaling af midlerne fra spilkontoen af en konkret vurdering i hver enkelt sag. I tilfælde af, at der kan være tale om mulig svig vil saldoen fastfryses på spilkontoen, mens dette undersøges. Såfremt der er tale om svig tilbagebetales saldoen ikke.

Ved ophør lukkes spillerens spilkonto og spillerens indestående på spilkontoen overføres til spillers bankkonto senest 5 hverdage efter lukning af kontoen, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede. Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt af spilleren.

Hvis validering af kundens CPR-oplysninger ikke opnået inden ophør, vil kunden, i tilfælde af at der står midler på spilkontoen, blive kontaktet med henblik på udbetaling af disse, for så vidt der er tale om kundens eget indskud. Eventuelle gevinster kan i dette tilfælde ikke udbetales.

SpilDanskNu.dk betragter alle indeståender under 2 DKK, som under bagatelgrænsen, og vil dermed ikke automatisk blive udbetalt ved spilkontoophør. Beløb under bagatelgrænsen kan dog komme til udbetaling ved henvendelse til kundeservice.

Frivilligt midlertidigt selvudelukkelse betagtes IKKE som ophør af spilkonto, og dermed forbliver indestående midler på spillekontoen. Permanent selvudelukkelse betragtes som ophør af spilkonto.

Fortrydelsesret

Der gælder for køb af spil foretaget på www.spildansknu.dk ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

Systemfejl

I tilfælde af uforudsete systemfejl i software eller hardware, som vi benytter til at opererer hjemmesiden, vil vi øjeblikkeligt forsøge at løse problemet. I de tilfælde hvor sådanne problemer har indflydelse på at et spil bliver afbrudt, på en sådan måde at det ikke kan genstartes fra præcis samme sted uden at det forvolder skade på dig eller andre spillere, vil vi tage afsøge alle muligheder for at behandle dig på en fair måde. Dette kan inkludere at genindføre balancen på din konto og vende tilbage til stedet efter afslutningen af det sidste spil skete umiddelbart før problemet opstod. 

Klager

Kunde henvendelser og klager vedrørende SpilDanskNu.dk skal rettes til Klage@spildansknu.dk. Personlig henvendelse er ikke mulig.
SpilDanskNu.dk er forpligtet til at behandle klager fra spillere vedrørende vores udbud af spil.

Klagens indhold

En klage til SpilDanskNu.dk skal indeholde information om din identitet samt en begrundelse for din klage.
Hvis disse forhold ikke er oplyst, vil klagen blive afvist.

Behandling af klagen

SpilDanskNu.dk vil behandle klagen hurtigst muligt. Hvis SpilDanskNu.dk ikke kan afgøre klagen inden 14 dage, skal vil vi informere dig om, hvornår klagen kan forventes at være færdigbehandlet.

Henvendelse til Spillemyndigheden

Spillemyndigheden modtager altid gerne henvendelser fra spillere, hvis en spiludbyder ikke overholder lov om spil eller regler fastsat i medfør af loven.
Henvendelser kan føre til, at Spillemyndigheden undersøger forholdende nærmere og eventuelt resultere i, at SpilDanskNu.dk bliver bedt om at ændre praksis, hvis Spillemyndigheden finder det nødvendigt.
Hvis Spillemyndigheden går videre med henvendelsen, har Spillemyndigheden ikke mulighed for at orientere om forløbet, da Spillemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete sager.
Spillemyndigheden kan ikke træffe afgørelse i konkrete tvister mellem dig og SpilDanskNu.dk.

Andre vilkår

SpilDanskNu.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra SpilDanskNu.dk’s system ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Disse betingelser reguleres af den Danske Spillelovgivning, og du er i disse forhold uigenkaldeligt underlagt betingelserne.



 

Malitassat piumasaqaatillu

Spilkontomi piumasaqaatit immikkut ittut

Malitassat piumasaqaatillu

Malitassat piumasaqaatillu makku SpilDanskNu.dk –mi malitassiat kingullermik oktober 2022 nutarterneqarput.

Siulequt

Piumasaqaatit quppernerni tulliuttuniittut pinnguatinut SpilDanskNu.dk-mi ilaannguttunut tamanut SpilDanskNu.dk –milu pinnguaqataasartunut atuupput. Malitassat piumasaqaatillu tassaapput aaqqisukkat illit SpilDanskNu.dk –llu akornassinni isumaqatigiissutisi tunngaviga-lugit.

Ilisimatitsissutigissallugu pisariaqarpoq SpilDanskNu.dk imminut pisinnaatimmat nammineq pisariaqartitsinini malillugu, sukkulluuniit siumut nalunaaruteqaqqaarnani malitassat piuma-saqaatillu allanngortissinnaallugit. Pinnguaqataasumut ajornartorsiutaasinnaasunik allan-ngortitsineq kinguneqassagaluarpat, tamanna iluamik ilisimatitsissutigineqarumaarpoq. Tamanna e-mailikkut allatulluunniit nalunaaruteqarnikkut SpilDanskNu-dk-mi siullermik ilannguttunut nalunaarutigineqartassaaq, sivikinnerpaamillu qaammammik ataatsimik sioqqutsilluni nalunaarutiginnittoqartassalluni.Pinnguaqataasup tamanna akuersaarsi-nnaanngikkuniuk, SpilDanskNu.dk-mi ilaajunnaartariaqassaaq.Siusinnerusumi Malitassat piumasaqaatinilu kingullermik nutarterneqarneri allassimapput. SpilDanskNu.dk pigineqarpoq Winteq ApS, Teknikerbyen 5, 2830 Virum, Danmark, CVR nummer 36185422-mit.

Najoqqutassiaq

Malitassat piumasaqaatillu SpilDanskNu.dk-mi danskit pinnguaatinut inatsisaanni aalaja-ngersaaffigineqartarput, tassalu SpilDanskNu.dk pinnguaatinillu atuisoq taakkuninnga ma-linnittussaapput. SpilDanskNu.dk Danmarkimi pinnguaatinik atuinermut akuerisat ulloq 10. Oktober 2022 (21-67980) ataanni inissisimavoq. Pinnguaatersornermut oqartussat tassaapput Dan-markimi akuersissuteqarnissamut akisussaanerpaat, taakkulu nakkutiginissaannut Skat-ip ataani namminersorlutik inissisimasut. Pinnguaatersornermut oqartussat akisussaapput eqqortumik Danmarkimi pinnguaatersornerup ingerlanneqarneranut, pinnguaatersortut eqqunngitsumik inatsisinillu unioqqutitsisumik pineqannginnissaannut.SpilDanskNu.dk akuersissutaateqarpoq Danmarkimi pinnguaatinik tuniniaasinnaanissamut, tassanilu pin-nguaatersorlunilu oqartussanit nakkutigiuarneqarnissamut.

Oqaatsinut nassuiaatit

Winteq ApS: Tassaavoq piginneqatigiiffik DanskSpilNu.dk-mik piginnittuullunilu inger-latsisoq.
Pinnguaqataasartoq: Tassaavoq imminut pinnguaqataanissamut nalunaarutigalunilu SpilDanskNu.dk-mut akiliisoq.
Pinnguaqataanermi Konto: Pinnguaqataasup namminerpiaq atuisutut kiinnerluni SpilDanskNu dk-mi kontomik pilersitsinera.
Suliniutit: Neqeroorutit immikkut ittut SpilDanskNu.dk-mi, piumasaqaatit aalajangersimasut atorlugit peqataaffigineqarsinnaasut. Suliniutit piffissami aalajangersumi ingerlasussatut aalajangikkat imaluunniit anguniarniakkat soorlu aatsaat pinnguartalersunut.
Iluanaarutit: Pinnguaqataasup akiliutaaanut immikkut ilanngussaq, taanna saniatigut peqa-taanissaami periarfissaasinnaavoq aningaasaasinnaalluniluunniit SpilDanskNu.dk-mi atorne-qartussaq.

Konto iluanaarutitalik:Kontomi tassani pinnguaqataasup iluanaarutaalersimasut qassiuneri takusinnaassavai. Malugeqquneqarpoq Konto iluanaarutitalimmiit aningaaserivimmi konto-mut nuutsisoqarsinnaanngimmat, taamaallaat SpilDanskNu.dk-mi atorneqarsinnaalluni.
Pisiniartumut isumaginninneq: Kundeservice@Spildansknu

Nalunaarsuineq peqataasinnaatitaanerlu

Peqataasinnaasutut SpilDansNu.dk-mi nalunaarneq

 • 18-inik ukioqalereersimasunuinnaq atuuppoq.
 • inuttut akiliisinnaajunnaartutut nalunaarsugaassanngilaq
 • nammineersinnaajunnaarsitaasimassanngilaq imaluunniit nakkutigisaassanani . Takuuk Nakkutigisaalluni inissitaanermut inatsit.
 • Danskisut (matumani aamma Kalaallisut) Savalimmiormiutulluunniit CPR normuqarneq, CPR-normumilli peqanngikkaanni paasissutissamik kinaanermut uppernarsaammik ilisar-naataasumik peqarnissaq.
 • imminut taamaallaat sullinnissaq
 • Pinnguaqataasoq pisussaavoq piaarnerpaamik SpilDanskNu.dk-mut nalunaaruteqassalluni, qulaani pineqartoq ataaseq arlallilluunniit naammassineqarsinnaajunnaarpata.
 • SpilDanskNu.dk-p akuerinngilaa Winteq ApS –imi sulisut attuumassuteqartulluunniit SpilDansNu.dk-mi pinnguaqataanissaat.
 • SpilDanskNu.dk-mi nalunaarsorneqarneq pissaaq atuisutut ateq isissutissatullu kode kiisalu ateq, adresse CPR-normu ilisarnaalluunniit alla , CPR piginngikkaanni inummut ilisarnaataa-soq atorlugu.
 • Allakkerivimmi postbox adresse atorlugu isertoqarsinnaanngilaq. SpilDanskNu-dk-mut isissagaanni NemID atortariaqarpoq. Pinnguaqataanermut tablet smartphoneluunniit atorlugit iserniaraanni, teknikkikkut taakkunani suli NemID-mik atuineq ajornarmat, atuisutut ateq isissutissatullu kode atorneqassapput.
 • Pinnguaqataasup nammineq akisussaaffigaa, ilanngunnermi paasissutissat tamarmik eqqortumik tamakkiisumillu immersorneqarsimaneri.
 • Paasissutissat pinnguaqataasup SpilDanskNu.dk-mut nalunaarutigisimasani allannguu
 • teqarpata, soorlu adressip allallu allanngornerini nammineq pisussaavoq SpilDanskNu.dk
 • mut nalunaaruteqassalluni imaluunniit, atuisut sullissiviannut atassuteqassalluni.
 • SpilDanskNu.dk-p pinnguaqataasup CPR normua Cpr-ip nalunaarsorneqarfianut uppernar-sartissavaa.Pinnguaqataasup paasissutissat nalunaarutigisimasai paasissutissallu CPR –ip

nalunaarsorneqartarfianeersut naapertuutinngippata, pinnguaqataalluni konto utaqqii-saasumik atorneqassaaq, naapertuutinngitsut paasilluarneqarnissaasa tungaannut. Utaq-qiisaasumik konto imatut paasisariaqarpoq, pinnguaqataasup pinnguaatinut kontoanit aningaasanik 10.000,00 kr qaangernagit nuussisoqarsinnaalluni taamatullu pinnguaqa-taalluni kontomiit aningaasanik akiliuteqartoqarsinnaassanani, pinnguaqataasup paasis-sutissiisutaasa uppernassusai iluarsineqartinnagit. Pinnguaqataasup kinaassusia inatsisit piumasaqaataasut malillugit ullut 30-t qaangiutsinnagit suliarineqassaaq. Paasissutissiissutit piviusuunngippata konto matuneqassaaq.Pinnguaqataanermi kontop matuneqarnerani, pin-nguaqataasup taamaallaat aningaasat nuunneqarsimasut sinneri utertissinnaavai, taanna pi-sinnaavoq aatsaat kinaassutsimut akiliinermullu uppernarsaatip nassiunneqareerneratigut. Taanna piumasaqaataavoq pinnguaqataasup akiliutitut atugaata peqquserluutasinnaanera pinaveersaartinniarlugu, tamanna pinnguaqataasup illersorneqarneratut paasineqartaria-qarpoq. Pinnguaqataanermi iluanaarutaasimasinnaasut pinnguaqataasumut tunniunneqar-sinnaanngillat, SpilDanskNu.dk-mullu tussallutik. SpilDanskNu-dk-pisinnaatippoq pinnguaqataasup CPR-illu paasissutissiissutaasa assigiin-nginneri pillugit paasiniaanissaminut. Pinnguaqatasoq pisussaavoq atuisutut atini isissutinilu paaralugulu illersorneqarsinnaasumik atussallugu, allanit paasineqarluni atornerlunneqannginniassammata. Pinnguaqataasoq pisussaavoq SpilDanskNu.dk attavigissallugu pinnguaqataasutut kontoni kinaassutsinilu atornerlunneqarsorigunigit. Isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu SpilDansNu.dk pisussaatippoq pisariqarfiatigut pin-nguaqataasup SpilDanskNu-dk-mi kontoa erniinnaartumik matutissallugu.

Piginnittussaatitaaneq

Piginnitussaassutsimut tunngasutillit tamarmik, pisiassanut ilisarnaatit alatulluunnit pisin-naatitaaffimmut attuumassuteqartut, SpilDanskNu.dk-mit pinnguaqataanermut ilanngullugit tunniunneqartut, Winteq ApS imit imaluunniit akuerisaasumik akiliuteqarsimasunit pigine-qarput. Pinnguaqataasup aammataaq akuersissutigaa, SpilDanskNu-dk-mit atugassanngortitaasut, pinnguaqataasumuinnaq atorneqarsinnaammata, niuernermut atugassiaanatik, taamaallaa-llu pinnguaqataasup downloadersinnaallugit harddiskiminut siunertamut tassungaannaq atugassatut. Allanik atortunik atuineq inerteqqutaalluinnarpoq. Pinnguaqataasup akueris-savaa makkuninnga allanngortiterissannginnini kopirineq, amerlisaaneq, nuutsineq, tamanut saqqummiussineq, nittarsaaneq, atorunnaarsitsineq, niuernikkut atornerluineq, program-minilu kodenik allanngorteterineq, teknikkikkut inernernik paasiniaaneq, ilisarnaatinik allan-ngortitsineq taakkartorneqareersullu allat.

SpilDanskNu.dk-p nioqqutaasa ilisarnaatai allallu , SpilDanskNu.dk-meersut, logot Winteq ApS allakkatigut isumaqatigiissuteqarfigeqqaartinnagu inuussutissarsiutitut atoqqusaan-ngillat.

Danskit pinnguaatersornermut inatsisaat

SpilDanskNu.dk taamaallaat akuerisamik ingerlanneqassaaq, taamaallaat inatsisitigut akue-rineqarnikkut. Piumasaqaataavoq pinnguaqataasup inatsimmik atuuttumik SpilDanskNu.dk-llu malittareqqusaanik malinnikkumanissaa.

Akisussaassuseqarneq

Pinnguaqataasup SpilDanskNu.dk-mi pisunut paasinnissimanissani nammineq akisussaaf-figaa.

Taamaattumik SpilDanskNu.dk akisussaatinneqarsinnaanngilaq toqqaannartumik toqqaan-nanngitsumilluunniit SpilDanskNu.dk-mi pinnguaqataanermi ajoqusigaanermi annaasaqar-nermiluunniit. Aamma taakkununnga ilaapput, taamaattorli killiligaanatik, ingerlatsinermi ajoqusiinerit, aningaasatigut ajunaarnerit, akornusigaanerit, paasissutissanik annaasaqar-neq, allatulluunnit aningaasaqarnikkut ingerlatsinermi ajunaaruteqarnerit (pinnguaqataa-sumit taamaattoqarsimasinnaaneranik kalerrinneqaraluaruttaluunniit). Qulaani killilersuinerit akisussaaffimmi inatsisini atugassarititanilu SpilDanskNu-dk-p akisussaaneranik mattunneqaratillu killilerneqanngillat toqusoqarnerani, inuttulluunniit ajoqusernerni, SpilDanskNu-dk-mi sulisutta ,aallartitatta suleqatittaluunniit tungaanniit.

Annaasaqaateqannginnissaq

Pinnguaqataasup akuerissavaa, SpilDanskNu.dk-mi Winteq Aps-imi ingerlatsisut siulersuisut, suleqataasut, aallartitat tuniniaasullu, piumasaqaataasinnaasunit eqqornerlunneqanngin-nissaat.Taarsiissutissatut piumasaqaatit, ajoqusernerit, annaasaqarnerit, aningaasartuutit taakkununnga ilaallutik advokatinut aningaasartuutit,piumasaqqaatit atornerlunneqarnerisa kingunerisaanik pinnguaqataasumut pilersinnaasut, imaluunniit pinnguaqataasup atuisutut ilisarnaataanik SpilDanskNu.dk-mut iserluni atornerluineratigut pilersut, tassani akiliinernut sullissinermi inatsisip ataani allassimasoq allap pinnguarluni kontoanik atornerluinermut tunngasoq atorneqalissaaq

 • Pinnguaqataasoq peqquserlulluni imaluunniit soqutigittaalluni pisussaaffimminik iluamik immersuisimanngippat akiliinermut sullissinermi inatsit § 59 malillugu, nammineq annaasa-minut tamanut akisussaalissaaq.
 • Pinnguaqataasup kodemi oqaasertaq allamut paasitissimappagu, tassanilu pasitsaallugu pasitsaassimasariaqarluguluunniit, atornerluisoqariataarsinnaanera, pinnguaqataasup nam-mineq ajunaarutigissavaa.
 • Kodemi oqaasertaq atornerluisoqarluni atorneqarsimappat, pinnguaqataasup nammineq ajunaarumminit 1.000 kr akilissavaa.
 • Spillerinut aamma ilisimatusarnerani pisinnaanerani, imma spilleri pisinnaanerani tunngavik tredjemands aquttunik, aamma spilleri ilisimatusarnernut mikitsup pingaaruteqarsinnaasut atugaatigullu, tassanngaani spillerit

Ullormut akiliutigineqarsinnaasut killingat

Pinnguaqataasup ullormut tassa 24-ingerlaneranni pisinnaasaa SpilDanskNu-dk-mit anner-paaq 50.000,00 kr-uvoq. Tassani piffissaq 00.00 imiit 23,59-mut atorpoq. SpilDanskNu.dk akisussaatitaasinnaanngilaq 24-tiimit ingerlaneranni killissarititamit anneru-sumik tunniussaqassalluni, tamanna pinnguataasup paasereertariaqarpaa,imaasinnaavorlu aningaserviup akiliiniarnera pissutaalluni ullut arlaqarnerusut atorneqartut. SpilDanskNu.dk imminut aamma pisinnaatippoq aningaasanik annikinnerusunik tigusiniarnermut nakkutillii-nissaminut. Eqqukkalli tamarmik piffissami pineqartumi pinnguaqataasup pinnguaqataaner-minut kontoaneereersimassapput.

Ullormut akiliutissaq annerpaaq.

Pinnguaqataasup ´Min konto` nammineq akiliutiginiakkani ullormut killilersinnaavai. Ta-manna qaangerneqarpat kingunera tassaassaaq akiliuteqarnerup pinnguaqataasup konto-anit ullormi ataatsimi unitsinneqarallarneranik. SpilDanskNu.dk-li kalerrinneqarpat akiliutip allannguuteqartinniarneqarneranik nal.ak.24-it ingerlanerini allannguut atuutilissaaq. SpildDanskNu.dk pisussaanngilaq pinnguaqataasup akiliutaasa killinginik alapernaarsuis-salluni, pinnguartup nammineq killissat aalajangissavai taamaalisoqareerpallu atuutitinne-qalissapput. Kundservicilli tamanna eqqumaffigissavaa, qaangerneqannginnissaalu nakkutigalugu. Atorunnaarsitsineq imaluunniit akiliutip allineqarnera ´Min konto´-kkut SpilDanskNu.dk-mi piumasarineqassaaq. Pinnguaqataasup ilisimassavaa, SpilDanskNu.dk akisussaanngimmat pinnguaqataasup isumaqatigiissut malinnagu akiliutigeriikkaminik utertitsiniarpat, tamannalu aaqqissuussineq saneqqullugu pisimappat.

Nalunaarsuineq paasissutissanillu mianernartunik inunnut tunngassutilinnik toqqor-taqarneq

Pisariaqarpoq paasitissallugu paasissutissat pinnguaqataasup SpilDanskNu.dk-mut tunnius-sai ,pinnguaqataasup pinnguaqataanerminut konntoata pilersinnissaanut pinnguaatinillu atueqataalernissaanut, eqqukkallu nuunneqarnissaannut pingaaruteqarmata.

Danskit pinnguaatersornermut inatsisaatai naapertorlugit SpilDanskNu.dk pisussaavoq paasissutissat pinnguaqataasup tunniussai imaluunniit nammineerluni pissarsiarisat ta-tiginartumik suliarissallugit, taakkununnga ilaapput akuuffigisassatut toqqarneqarsimasut. Paasissutissat taakku taamaallaat SpilDanskNu.dk.mi Winteq Aps-imullu tunngassutilinnit ikittuinnarnit takuneqarsinnaassapput. Inummut tunngassutillit mianernartut ataani allassimasut kisiisa pinnagit SpilDanskNu.dk-mit suliarineqassapput. Paasissutissat qulaaniittunut siunertanut atorneqartussaanngillat pinnguaatersortoq isumaqatigiissuteqarfigisimatinnagu. Inatsit tunngavigalugu SpilDanskNu.dk-p pinnguaqataasup paasissutissaatai taamaatinne-rata kingorna ukiuni 5-ni toqqortarissavai. Paasissutissat pinnguaqataasoq pillugu SpilDanskNu.dk-p nalunaarsorsimasai, sukkulluunniit pinnguaqataasumit takuneqarsinnaassapput. Saaffiginninneq pissaaq kunderservice@spildansknu.dk-mut.

Spilkontomi piumasaqaatit immikkut ittut

Spilkonto
Pinnguaqataasussap piumasaqaatinut isumaqataappat SpilDanskNu.dk-p pinnguaqataalluni kontomut isersinnaalersissavaa. Naqissuserneqassaaq, pinnguaqataalluni konto inummuinnavik tunngammat.Pinnguaqataa-soq pinnguaatinut ilaassaaq namminiulluni taamaallaat aliikkusersorneq siunertaralugu. Taamaallaat akuerineqarpoq namminivik allanik kiffartuussinani pinnguaqataanissaq. Tas-sannga unioqqutitsineq malitassanik piumasaqaatinillu isumaqatigiissutaareersunik unioq-qutitsineruvoq. Pinnguarneq unitsiinnagaq Pinnguaqataasoq pinnguarnermi nalaani akornuserneqarpat pinnguaqataanermi aningaasat eqqortumik atorlugit, pinnguaqataanermi paasissutissat aningaasat ilineqarsimasut toqqor-neqassapput, pinnguaqataasup pinnguarnermik aallartitseqqinnissaata tunganut. Pinngua-qataasoq unitsitaanermini killiffimminiit aallarteqqissinnaavoq. Pinnguaatit naammassine-qanngitsut uninngatiinnarneqassapput ‘Min kontomi’ulluni 90-ini, tamatuma kingorna pin-nguaqataaneq taamaatiinnartinneqassaaq, pinnguaqataanermilu aningaasat ajunngitsulior-nernut ingerlatinneqassallutik. Pinnguarnermi kukkuneqarsimappat pinnguarneq atorun-naarsinneqassaaq pinnguarnermilu atorneqartut utertinneqassallutik.

Pisineq akissarsiallu

Pisineq ingerlassaaq pinnguaqataasup akiliinermut kortianit imaluunniit aningaasanik elektronisk atorlugu pinnguaqataanermi kontomut akiliinikkut, taamaaliornik-kut aatsaat SpilDanskNu.dk-mi pinnguaqataasinnaalersoqarsinnaavoq. Pinnguaqataasup

aningaaserivimmi kontominit akiliutigisimasai aningaaserivimmi kontoanut utertinneqar-sinnaapput pinnguaqataanermut konto atorunnaarsinneqarpat imaluunniit SpilDanskNu.dk-mi kundeservicemut saaffiginninnikkut. Pinnguarluni konto ernialersorneqarneq ajorpoq. SpilDanskNu.dk aningaasanik pisassanik SpilDanskNu.dk-mi atugassanik tunniussineq ajor-poq, aningaasallu akiliutitut atoqqusaanngillat. Pinnguaqataasup akisussaaffigaa, akiligassat aningaasalluunniit pisassat pinnguaqataalluni kontomi eqqortumik suliarineqarsimanersut. Akissarsiat akiliutillu ingerlasimanerat ukiumut ataatsimut pinnguaqataalluni kontomi taku-neqarsinnaapput, taakkua inisitsitereernerisa kingornatigut. Pinnguaqataasoq isumaqataan-ngikkuni inissitsiterereernerup kingorna erniinnaq kingusinnerpaamillu ullut 90-it qaangiut-sinnagit SpilDanskNu.dk.mut nalunaaruteqassaaq. Taamaaliunngitsoornerup kingunerissa-vaa pinnguaqataasup SpilDanskNu.dk-mut piumasaqaateqarsinnaajunnaarnera. Iluanaarummik pinnguaqataasup pinnguarnermi kontoanut nuussineq kukkuneqarsimappat, assersuutigalugu iluanaarut tungaviusumik kukkuneqarluni, imaluunniit pinerluttoqarsimap-pat pinnguaqataanermilluunniit atuinerluttoqarsimalluni SpilDanskNu.dk inatsisit naapertor-lugit pisussaavoq kukkusumik akiliutigineqarsimasoq pinnguaqataasup kontoanut utertis-sallugu. aningaasat utertinneqartut aningaaserivimmiit SpilDanskNu.dk-mut akissaajaatigitinneqa-ssagaluarpata tassunga akiliutaasup atornerlunneqarnera, imaluunniit akiliutip atorneqar-tup matussusiisinnaannginera allamilluunniit pissuteqarluni SpilDanskNu.dk pisussaatippoq pinnguaqataasup pinnguaqataanermut kontoanut utertitsinissaminut. Taaneqareersut pinnguaqataasup pinnguarnermini kontoanit matussuserneqarsinnaassan-ngikkaluarpata SpilDanskNu.dk pisinnaatitaavoq akiliutissat piaartumik akilersissallugit. Tamanna pisinnaavoq pinnguaqataasup pinnguaqataanerminut aningaasanik nuussineragut imaluunniit iluanaarutaasimasinnaassunik pinnguartup pinnguarnermini kontoanit ikisinik-kut. Akiliutit akiligassallu 100 kr minnerpaaffigaat.

Matusineq

SpilDanskNu.dk-p qanoq ilisukkulluunniit ilisimatitseqqaarnani pinnguaqataasup pinngua-qataanermini kontoa matusinnaavaa. Taamaattoq pinnguaqataanerit ingerlasut kipitinne-qassanngillat toqquinnarneqassallutilli. Pinnguaqataasup pinngurnermi kontoanik matusinermut assersuutigalugu pissutaasin-naapput, pineqartoq paasissutissanik eqqunngitsunik tunniussisimammat, pinnguaqataasup pinnguaqataanermut kontoni atornerlussimammagu allatulluunnit pisussaaffimminik

eqquutitsinngitsoorsimammat,soorlu SpilDanskNu.dk-mi Maliatassat piumasaqaatillu. SpilDanskNu.dk aamma pisinnaatinneqarpoqpinnguaqataasup pinnguaqataanermut kontoa matussallugu, pinnguaqataasoq SpilDanskNu.dk-mit nalilerneqarpat pinnguaatinik atorner-luisuusoq. Sapinngisamik pinnguaqataasoq matusineq pillugu ilisimatinneqaqqaarumaar-poq.
SpilDanskNu.dk aamma siumut nalunaaruteqaqqaarani pinnguaqataasup pinnguarnermi kontoanik matusisinnaavoq, sillimaniarnermut teknikimulluunniit tunngassuteqartumik pissuteqarluni pisariaqarsorineqarpat.
Matusigallarneq atorunnaarsineqassaaq, matusigallarnermut pissutigineqartoq pisariaqar-sorineeruppat.
Erseqqissartariaqarpoq, SpilDanskNu.dk matusigallarnermi annaasaqartoqassagaluarpat akisussaatinnearsinnaanngimmat.

Kontomut matoqqasumut akiliuteqartitsineq.

SpilDanskNu.dk kontomik piginnittup ingerlaannartumik qaammatini 12-ni kontoni atun-ngippagu, atorunnaartutut naatsorsuunneqassaq. Kontomut atorunnaartumut qaammam-mut sullissinermut 50 kr akiliutigineqartassaaq( Imaluunniit kontop imaata sinnera ima-luunniit aningaasat kontomi sinneri). Akiliut qaammatit tamaasa kontomi uninngassutinit peerneqartassalluni tassani 0,00 kr-it tikitserlugit, konto ammaqqinneqanngippat kontolu atorlugu pinnguaqataasoqaqqilinngippat.Akiliuteqartitsinermut pissutaavoq, kontot atorne-qarneq ajortut allaffissornikkut suliakkersuisaqimmata. SpilDanskNu.dk sukkulluunniit pisin-naatippoq akiliutip allanngortinnissaanut, allaffissornikkut suliakkiinerup angissusaanut na-leqquttunngorsaalluni. Allanngortitsiniarnerit siusingaatsiartukkut nalunaarutigineqartas-sapput. SpilDanskNu.dk kontomik atorunnaarsitsisimappat utertitsiniarnerit pinnguaqataa-sup kontoata nalilersoqqissaareerneratigut pisassapput. Peqquserluttoqarsimasinnaanera pasitsaanneqarpat misissuinerup ingerlanerani uninngasuutit kontomut pituttorneqassap-put. Paasinarsippat pinerluutoqarsimasoq uninngasuutit taarserneqarsinnaanngillat. Pinerluttoqarsimanngippat immikkoortoq “ Pinnguaatinut kontop taamaatinnera” malillugu uninngasuutit utertinneqassapput.

Pinnguaatinut uerineq

Pinnguaqataasoq malitassat piumasaqaatinilu periarfissanik pinnguaatersornermi atuiner-minik soorlu killiliinissani ajornatorsiutigilersimappagu paasitinneqareerpoq. ROFUS tassaavoq naalagaaffiup nalunaarsuiffia pinnguaqataasartunut pinngitsuuisinnaa-junnarsimasunut.

Cool Down tassaavoq pinnguaqataasup imminut piffissami aalajangersimasumi pinngua-qataajunaarallarfia. Sukkulluunnit Kundeservicemut tamanna nalunaarutigisinnaavat uunga”køl af periode”.
“Min konto”-p ataani immikkoortoqarpoq “Beløbsgrænse”-mik. Tassani pinnguaqataasup akiliutiginiakkami annerpaaffissaa nalunaarutigissavaa, ikisassarlu annerpaaq piffissamut aalajangersimasumut pinnguaqataanermi kontomut ikissallugu.
SpilDanskNu.dk-p siunnersuutigaa pinnguaqataasoq nammineq imminut killeqartissasoq.
Pinnguaqataasoq imminut pinnguaatinik pinngitsuuisinnaajunnaartutut misigiguni, SpilDanskNu.dk-mi immikkoortoq Ansvarlighed takusinnaavaa.

Allamut nuussinermi piginnittussaanerup isumaqatigiinniutigineqarsinnaanera

Tassani piumasarisaasut tamanut paasisitsiniaalluni neqeroorutaapput, taakkulu SpilDanskNu.dk-mi takuneqarsinnaapput. Saniatigut aamma paasisitsiniaanermi piuma-saqaatit, paasisitsiniaanermut tunngassuteqarluartut ilaapput. Iluanaaruteqaataasunik paasisitsiniaanermi siusinnerusukkut iluanaaruteqarnermut tunngasutillit eqqartorne-qareerput.
Paasisitsiniaanermi piumasaqaativiit allallu paasisitsiniaanerit pillugit paasiuminaatso-qassappat iluanaarutinut periarfissat atuutissapput.
Iluanaauteqarluni paasisitsiniaanermi, paasisitsiniaanermut tunngassutillit nalunaarutigi-neqassapput. Iluanaaruteqarluni paasisitsiniaanerit piffissaq atorneqartussaq qaangiun-niariarpat matuneqassapput.
Iluanaaruteqarluni paasisitsiniaanermut ilaasortatut nutaatut ilaasinnaassagaani, imaluun-niit ‘nye spillere’-mi allaaserineqarsimasutut imaluunniit ‘tilmeldingstilbud’ imi assigisaan-niluunnit, pinguaqataasoq pineqartoq siusinnerusukkut ammaasimananilu pinnguaqataa-nermut kontomut SpilDanskNu.dk-mi akiliisimassanngilaq. Iluanaaruteqarluni pinnguaqa-taanerit aamma taamaaqataannut atorneqareersimassanngillat.
Iluanaaruteqarluni pinnguaqataasunut tamanut kinaassutsimik nalunaarsukkat aalajangii-sussapput: ateq,CPRnr. E-mail adresse, IP-adresse, akiliutigineqartoq imaluunniit aningaa-serivimmi konto. SpilDanskNu.dk pisinnatippoq pisariaqarnera naapertorlugu paasissu-tissanik allanik piniarnissaminut.
Iluanaaruteqarluni pinnguaqataanermut imaluunniit allanut iluanaarutinut periarfissamik paasissutissiisoqarsimanngikkaangat, pinnguaqataasoq ataasiaannarluni iluanaaruteqarluni paasisitsiniaanermut ilaasinnaavoq.

Imatut pisoqassagaluarpat pinnguaqataasoq iluanaaruteqarluni pinnguaqataanermik ator-nerluilluni, imaluunniit peqquserluuteqarluni nalunaarnermulluunniit tunngassutilinnik ima-luunniit iluanaaruteqarluni pinnguaqataanerup ingerlaneranut akornusiilluni, pissusilersor-nikkulluunnit malittarisassaanut akerliulluni, SpilDanskNu.dk- pisinnaatitaavoq pinnguaqa-taajunnaarsitsinissaminut, pissarsiassaagaluanillu , pinnguaqataasup kontoanit bonoskon-toanilluunniit utertitsilluni.
Iluanaaruteqarluni pinnguaqataanermut tunngassuteqanngippat,peqataasinnaaneq aki-liutip minnerpaaffissaa akilersimagaanni ajornassanngilaq.
Pinnguaqataasup akissarsiassaqartup akissarsiani akuerissava, allamik periarfissaqanngim-mat, SpilDansNu.dk immikkut ittumik aningaasanik akissarsiassanik tunniusseriataanngippat. SpilDansNu.dk pisinnaatippoq qaqugukkulluunniit akissarsiassaq imaluunniit akissarsiassat naleqataannik taarsersinnaallugit.Pinguaqataasoq aningaasaanngitsunik eqquippat, Spil-DanskNu.dk-p pineqartoq sapinngisamik attaviginiassavaa, paasissutissat pissarsiarisima-sani atorlugit. Ullut 21-t ingerlaneranni eqquisimasoq SpildansNu.dk-mit suli attavigineqar-simanngippat, SpilDanskNu.dk pisinnaatippoq pinnguaqataasumik allamik makitsinissami-nut, taamaalilluni eqquigaluartoq pissarsiassaarullugu.

Pinnguaqataasup eqqorsinnaasaa anneq 10.000,00 kr.uvoq. Pinnguaqataasoq 10.000,00kr-nit annermik eqquissagaluarpat , nikingassut naatsorsorneqassaaq, pinnguaqataasullu pin-nguaqataanermini kontoanit peerneqassalluni.
Erseqqissarneqassaaq, SpilDansNu.dk iluanaarutaasunit skat-imut akiliisitsinissamut pisus-saaffeqanngimmat. Eqquisup nammineq tamanna akisussaaffigaa.
Akissarsiassaqartitsilluni pilersaarutaasutut pinnguaqataaneq piviusunngorsinnaanngippat soorlu teknikkikkut akornuteqarneq imaluunniit pissutsit allat pissutigalugit SpilDanskNu.dk akisussaatinneqarsinnanngilaq.
SpilDanskNu.dk qaqugukkulluunnit pisinnaatippoq, allanngortitsinissaminut nalunaarute-qaqqaanngikkaluarluni sunaluunniit pissutigalugu iluanaaruteqarluni pinnguaqataanermik unitsitsinissaminut.

Neqeroorutit iluanaaruteqarfiusut nuussinermi iluanaarutit,Periarfissat akeqanngitsut iluanaarutinillu kaaviiaartitsineq(Bonus Spins) Periarfissat akeqanngitsut iluanaarutinillu kaaviiaartitsineq

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på SpilDanskNu.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus. Pinnguaqataasoq akeqanngitsumik periarfissinneqarsimaguni, taamaallaat pinnguaqataaneq aallartissavaa pinnguaqataaffissanilu ammarlugu, tamatuma kingorna iluanaarutit akeqan-ngitsut Bonus Spinsilluunniit namminneq aallartissapput.

Pinnguaqataasoq bonoskodemik pissarsisimaguni, pinnguarluni aallartikkuni bonoskode “Min Konto”-mi atussavaa, periarfissani akeqanngitsuni Bonus Spinsiniluunniit. Taakkua pinnguaqataanermi qupperneq iserfigigaanni namminneq aallartissapput.
Qulaani iluanaaruteqarluni pinnguaqataanermi pissarsiarineqartut, neqeroorummut ilan-ngullugit tunniunneqartut,ulloq atorunnaarfissatut allassimasoq tikitsinnagu atorneqar-tussaapput.
Taakkunani annerpaamik iluanaarutigineqarsinnaaneq 10.000,00kr-uvoq. Taanna pine-qartuni 10 –riarluni atuisinnaanertut naatsorsuunneqarpoq.

Nuussinermi iluanaarutissat

Pinnguaqataasup nuussinermi iluanaarutigisinnaasaasa tiguneqarsinnaanerat agguaqatigiis-sillugu 10-riarluni pinnguaqataasimagaanni pisinnaavoq. Nuussinermi iluanaarutinik pissar-siniaraanni bonuskode nutaarsiassaniittoq maililuunniit atorneqassapput, tamannalu neqe-rooruteqarluni ulloq killigititaasoq nallertinnagu pissaaq. Neqeroorut taamaallaat nyhedsbrevimik /mailimilluunniit pissarsisumut atuuppoq.

Iluanaarutit

Atugassarititat nalinginnaasut pinnguaatini tamani iluanaaruteqarnermi

Iluanaarutit taamaallaat pinnguaqataasunut kontomik ammaasimasunut kontolu taanna a-torlugu akiliisimasunut atuuppoq. SpilDansNu.dk pisinnaatippoq allanngortitsinissaminut, atorunnaarsitsinissaminut, iluanaarutinut neqeroorutinik pinnguaqataasumut arlalinnu-lluunniit tunuartitsilluni. Taama pisoqarnerani attuumassuteqartut tamarmik iluanaarutaat matuneqassapput utertinneqarlutillu. Iluanaarutitut neqeroorutit tamarmik inunnut ataasiakkaanoorput illoqatigiinnut, e-mail adresse najoqqutaralugu Ip adresse , akiliinermi kort, aningaaserivimmilu korti killiliinermi najoqqutaallutik. Pinnguaqataasoq iluanaanrniummik ataatsimik taamaallaat peqarsinnaa-voq. Iluanaarniummik allamik ammaassagaanni, piffissami tassani iluanaarniut ammareer-soq nungoqqaarneqanngikkuni matuneqaqqaassaaq.

Pinnguaqataanermi piumasaqaativinnut tunngassutillit,iluanaarutinut ataasiakkaanoortut, paasissutissartaat iluanaarummi takuneqarsinnaassapput, pinnguaqataasumit siumut akue-rineqarsimasussat.Nalinginnaasumik pinnguaqataanermi piumasaqaataasut piffissami aala-jangigaasimasumi naammassineqarsimanngippata, iluanaarut peerneqassaaq. Taannali ilu-anaarutinut agguataarlugit akiliutissaareersunut atuutinngilaq, tassani akuerisaareersut ataannassammata.

SpilDanskNu.dk pinnguaqataasoq piumasaqaatinut naammassinnissinnaanngippat akisus-saasussanngortinneqarsinnaanngilaq, tamanna teknikkikkut allanilluunniit ajornartorsiu-teqarnermik pissuteqarpat. Pinnguaqataasup SpilDanskNu.dk malillugu atuinerlulluni atornerluilluniluunniit iluanaa-rutini atorsimappagit SpilDanskNu.dk-p neqeroorunni tunuartissinnaavaa,aammalu ilua-naarutaasimasut eqqunngitsumik tuniunneqarsimasinnaasut, pinnguaqataasup konto-anit, iluanaarutinit kontoanilluunnit utertissinnaallugit. Utertitassat pinnguaqataasup kontoani matussutissaqanngippata, SpilDanskNu.dk pisinnaavoq akiitsorilikkat pinnguaqataasoq aningaasanik nuusseqqippat iluanaaruteqarpalluunniit pinnguaqataasup kontoanut nuussin-naallugit. Saniatigut SpilDanskNu.dk pisussaavoq pinnguaqataasoq pineqartoq siunissami iluanaarutinik tigusisinnaajunnarsissallugu.
Iluanaarutinik neqeroorfigitinnermi naammassineqanngitsoortut pillugit ima pisoqarsin-naavoq:
-Pinnguaqataasut arlallit akornanni iluanaarutinut ammaasoqarsimappat, pinnguaqataa-nermut kontoi assigiippata, illoqatigiit, e-mail adresse, kinaassutsimut ilisarnaat, akiliut, imaluunniit aningaaserivimmi konto.
-Pinnguaatit inissisimaneri qanorluunniit inerneqaraluarpata, iluanaarummik ataatsimik inummut ataatsimut ataatsimoortunulluunniit tunniussisoqassaaq.
-Pinnguartut allat suleqatiginerat iluanaarummik neqeroorummik pissarsiniarnermut.
Iluanaarummik naatsorsuinermi koruuninut qaninnernut iluarsiisoqassaaq.
Iluanaarutip ammarneqarnerani, iluanaarut pinnguarnermi kontomut ikineqassaaq, taan-nalu pinnguaatigineqarsinnaalluni. Pissutsit immikkut ittut pinnguarnermi nalinginnaasumik piumasaqaataasut piffissamut aalajangikkamut eqqortinneqanngippata, iluanaarutaasut pinnguarnermilu pissarsiat pinnguaqataasup kontoaniit peerneqassapput.

Aningaasat amerlassusiisa killilerneqarnerat atugassatullu naatsorsuutigisat

Makku SpilDanskNu.dk-mi pinnguaqataanermi akiliutissatut killiliussaapput:
Ullormut “Min Konto”-mut Annerpaamik aningaaserivimmi kontomiit pinnguaqataalluni nuunneqarsinnaapput. Siunnersuutigaarput, pinnguaqataasup nalunaarnermini killissaq aalajangissagaa, atukkani nakkutigisinnaaniassagamigit. Qulaani killiliussat pineqartut suk-kulluunnit kalerreeqqaarnani SpilDanskNu.dk-mit allanngortinneqarsinnaaput.
Tamatuma saniatigut pinnguartoq periarfissaqarpoq nammineq ullormut, sap.ak. qaam-mammulluunniit aningaaserivimmi kontominit pinnguarluni kontomut annerpaaffissamik aalajangiissalluni.

Nuussinermut killiliutissat annerpaaffissap iluani pinnguaqataasumit qaffanneqarlutilluunnit appartinneqarsinnaaput. Qaffaanerli aatsaat nal.ak. 24 ingerlareernerini atuutilersinnaavoq, appaanerli ingerlaannartumik atuutilissaluni.
Qulaani taakkartuineqareeraluartoq SpilDanskNu.dk-p qanoq ilisukkulluunniit ataasiakkaat akiliutaasa nuussaasalu angissusaat naliliiffigalugit aalajangiiffigisinnaavai, SpilDanskNu.dk pinnguaqataasup pinnguariaasia najoqqutaralugu, akisussaassusilimmik isumannanngitsu-mik niuernerpalaartumik pissuteqartumik nalilissaaq .
SpilDanskNu.dk-mi pinngualinnginnermini pinnguaqataasup qanoq annertutigisumik pingu-arniarnerluni nalunaarutigissavaa.

Nunanit allanit pinnguaatit

Nunani allaniitilluni SpilDanskNu.dk-mi pinnguarneq Danskit inatsisaat malillugu inerteqqu-taavoq, tassungalu SpilDanskNu.dk akisussaanngilluinnarpoq.

Pinnguaatinut kontop atorunnaarnera

Pinnguaqataasoq sukkulluunniit SpilDanskNu.dk-mi pinnguaqataajunnaarsinnaavoq, tama-tuma kingunerissavaa, pinnguaqataanermi kontop matuneqarnera. Pinnguaqataasup SpilDanskNu.dk-mi kiinnernini tamaat peerusukkuniuk, Kundeservicemut kalerriissaaq.
SpilDanskNu.dk-p sukkulluunniit nalunaaruteqaqqaarani taamaatitissinnaavai, piumasaqaa-tit pissusissaanngitsumik atorneqarsimappata, aammalu pinnguaqataanermi konto ukioq ataaseq atorneqarsimanngippat, imaluunniit allamik isumaqatigiissutaasimasumut eqqun-ngitsumik pisoqarsimappat. SpilDanskNu.dk kiserluinnarmi misissueqqissaareernermi aala-jangiisinnaavoq, piumasaqaataasut allallu pissutsit eqqunngitsumik atorneqarsimasorigu-nigit. Taannalu taamaattoqarnerani qaammammik ataatsimik periarfissaqartitsilluni tunu-artitsisinnaavoq.
Taamaatittoqarnerani pinnguaqataasup kontoa matuneqassaaq pinnguaqataanerminilu uninngasuutai aningaaserivimmi kontoanut ullut tallimat qaangiutsinnagit nuunneqassap-put.Pinnguaqataasup pinnguaqataanera ingerlasoq kontop matuneqannginnerani naam-massineqanngippat taakku pinnguaqataasup ajunaarutigissavai.

Peqqissimisinnaatitaaneq

www.spildansnu.dk-mi pinnguaqataanermi pisiarineqartut pineqarput, tassanilu peqqissi-misinnaaneq atorneqanngilaq.Pinnguaqataanermut pisiat taamaammat atorunnaarsinne-qarsinnaangillat.

Naammagittaalliorneq

NaammagitaalliuutitSpilDanskNu.dk pillugu Klage@spildansknu.dk-mut ingerlatinneqas-sapput.Nammineerluni saaffiginnittoqarsinnaanngilaq.

Pissutsit allat

SpilDanskNu.dk akisussaanngilaq, attaveqatigiinneq SpilDanskNu.dk-p aaqqissuussaane-ranut iluatsissinnaanngippat, imaluunniit kukkuneq pinnguarnermi unitsitaaneq atortoris-saarutit akornusersimappassuk, pinnguaqataaneq naammassineqarsinnaajunaarsillugu.
Danskit pinnguaqataanermut inatsisaanni tamakku allanngortinneqartarput, illillu allan-ngortinneqarsinnaanngitsumik taakku ataanni inissisimavutit.

SpilDanskNu.dk pillugu

SpildanskNu.dk qallunaanit piginneqatigiiffiuvoq. Danmarkimi allaffeqarpugut, suleqatigullu tamarmik Danmarkimi nunaqarput. Tamanna tulluusimaarutiginngitsuunngilarput.
SpilDanskNu.dk-mi kisitta oqaasissaqarluta pinnguaatit assigiinngitsut katersorsimavagut. Nammineq pinnguaataatigut Danmarkimi ineriartortinneqarsimasut pigaavut. Taakkununnga ilaapputtaaq nunarsuarmi pinnguaatit online spilleautomatini tuniniarneqar-tartut pitsaanerpaat. Ilaapputtaaq casinomi pinnguaatit nalinginnaasut :Roulette, blackjack allallu.
SpilDanskNu.dk-mi pinnguaqataaneq nuannersuussaaq, tamatigullu akisussaassusilimmik ingerlassalluni !
SpilDanskNu.dk atuinermut akiliisarpoq, pinnguaatersornermilu piginnaatitsissutip ataani inissisimalluta, tassanga pinnguaatersornerput quppernerlu atugarput(hjemmeside) nakku-tigineqarput.

Akisussaassusilimmik pinnguarneq

Quppernitsinni spildansknu.dk-mi Spilleautomatimiluunniit pinnguaqataaneq nuannersuus-saaq aliikkutaasallunilu.

Pinnguaqataasup kontoa

Pinnguaqataasup kontoa inummut aalajangersimasumuinnaq atuuppoq, pinnguaqataallu-nilu kontomik taamaallaat spildansknudk-mik Spilleautomaten.dk-milluunniit atuisunngor-sinnaavutit inuttut normut atorlugu.

Ukiut killigititat

Spildansknu.dk-mi Spilleautomatimiluunniit pinnguaqattaasalerniaruit 18-inik ukioqalereer-simassaatit.

Akissarsiassat procentiat

Spildansknu-dk-mi akissarsiat procentiat “sådan spiller du”- p pinnguaatit tamarmik ataanni inissisimavoq.

Nioqquteqarneq

spildansknu.dk-p Spileautomatenilluunniit nioqquteqarnermini nioqquteqarnermi inatsit nalingiinaasoq malittaralugu ingerlavoq. Erseqqilluinnartunik tuniniakkatta qanoq tunini-arnissaat pillugit malitassaqarpugut, soorlu meeqqat inuusuttullu eqqarsaatigalugit.
Akisussaassusilimmik pinnguaqataaneq tapersersorparput siunnersorlutillu “min profil”-ip ataani killiliussaq maleqqullugu, taamaalillutit pinnguaqataanerit nakkutigilluarniassagakku.
Spildansknu.dk-p kajumissaarpaatit makkua eqqumaffigeqqullugit.

Pinngitssuisinnaajunnarnermut ilisarnaatit

 • Pinnguartillutit akiliutit allisikkusuttarpiuk pissanganerussagavit.
 • Eqqissiveeruttarpit kamaqqajaallutilluunniit, pinnguarunnaaleraangavit.
 • Ulluinnarni ajornartorsiutit puiorniarlugit pinnguaqataasarputit.
 • Ajunaarutitit utertinniarlugit pinnguaqataasarputit.
 • Pinnguartarnerit ilaquttannut isertorniarlugu sallu atortarpat.
 • Ikinnguteqarnerit, suliffiit ilinniagaqarnerilluunniit ulorianartorsiortippatit pinnguarusinnermik

Qulaani taakkartorneqartuni ataaseq arlallilluunniit angersinnaagukkit, siunnersussavatsigit qaninnerpaasatit oqaloqatigeqqullugit imaluunniit ataaniittut arlaat attavigeqqullugu:

Center for ludomani i Odense
Østergade 42
5000 Odense C
Center for ludomani i København
Fiolstræde 178,st,tv
1171 København C

Center for ludomani i Århus
Gammel Munkegade 6D
8000 Århus C
Tamanut telefoni atuuttoq 70111810
Mail:info@ludomani.dk

Rofus

Rofus Danmarkimi allattorsimaffiuvoq pinnguaqataasartunut sivikinnerusumik pinngu-aqataajunnaarallartunut imaluunniit Danmarkimi pinnguaatinut onlinekkut taamaatitsi-vissunut. Nalunaarsuiffik pinnguaatersortartut oqartussaaffianniippoq, taakku pinnguaqa-taasartut nalunaarsornissaat akisussaaffigaat. Illit pinnguaqataasartutut nalunaarsortik-kusukkuit adressemut uunga nalunaarsortissinnaavutit.
https//rofusweb.spillemyndigheden.dk

Pinnguaqataasartunut akisussaasut

Pinnguaqataasartunut nakkutilliisut spildansknu.dk nakkutigisaralugulu alapernaarsu-garivaat, tamatuma ataani pinnguaqataaasut isumannaatsuunissaat, akissarsiassat agguataarnissaat kiisalu pinnguaqataanernut akileraarutip naatsorsornissaa.